Pracownik, który zapadł na chorobę zawodową, powinien zgłosić się do właściwego miejscowo Sanepidu i złożyć pisemne zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (druk do ściągnięcia). W zgłoszeniu trzeba opisać szkodliwe warunki pracy.

Następnie na wniosek Sanepidu sprawę bada wojewódzki ośrodek medycyny pracy, który wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej.

Jeśli jest ona pozytywna, należy złożyć w ZUS wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej.  

ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej. To odszkodowanie ma charakter ryczałtowy. Wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych przez Prezesa GUS. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.

Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych dowodów swojej szkody, np. odnośnie kosztów leczenia. Ale jednocześnie, jeśli koszty są wyższe, niż jednorazowe odszkodowanie, to ZUS nie wypłaci więcej.

Jeśli ryczałtowe odszkodowanie z ZUS nie pokrywa całości szkody, można skierować roszczenie przeciwko swojemu pracodawcy bądź byłemu pracodawcy, bądź ich następcom prawnym (np. jeśli zakład pracy został sprzedany) o odszkodowanie uzupełniające.

Uwaga! Tylko przejście ścieżki przed Sanepidem i ZUS-em daje prawo do uzupełniającego odszkodowania od pracodawcy.

Wypadki przy pracy

Jeśli pracownik miał wypadek przy pracy, pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy. W związku z tym warto zawiadomić o wypadku przy pracy na piśmie lub e-mailowo. Informację ustną lub telefoniczną trudniej udowodnić w razie sporu, jeśli pracodawca nie powołuje zespołu powypadkowego.

Następnie można złożyć wniosek do ZUS o zapłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

 

Uwaga! Jedynie po otrzymaniu odszkodowania z ZUS można dochodzić roszczeń od pracodawcy. Innymi słowy nie można „przeskoczyć” procedury ZUS-owskiej i od razu pozywać pracodawcy.

Ostatnie artykuły

W przypadku zderzenia dwóch aut, poszkodowany kierowca musi udowodnić winę sprawcy, by otrzymać odszkodowanie. Co zrobić, gdy udowodnienie tej winy jest utrudnione?

W przypadku zderzenia dwóch aut, poszkodowany kierowca musi udowodnić winę sprawcy, by otrzymać odszkodowanie. Co zrobić, gdy udowodnienie tej winy jest utrudnione?

Z naszych doświadczeń wynika, że często bez powodu lub z błahego powodu ubezpieczyciele odmawiają zapłaty odszkodowania. Nawet wbrew oczywistej normie prawnej czy podzielanym...

Wśród procedowanych obecnie zmian w systemie naliczania punktów karnych dla kierowców pojawiła się propozycja likwidacji szkoleń...