W niektórych sytuacjach poszkodowany, który na skutek zdarzenia (szkody) odniósł obrażenia ciała lub nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia umiera. Czy i kto w takim wypadku może domagać się odszkodowania oraz jaki jest zakres tego odszkodowania?


Jeżeli osoba poszkodowana na skutek szkody odniosła obrażenia ciała wymagające leczenia i na skutek szkody poszkodowany zmarł, wówczas sprawca szkody jest zobowiązany zwrócić koszty lecenia oraz pogrzebu osoby poszkodowanej (art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego, dalej; k.c.). Aby domagać się zwrotu kosztów pogrzebu koszty te muszą zostać poniesione. Nie można zatem na podstawie art. 446 § 1 k.c. domagać się zwrotu kosztów np. nagrobka przed jego wzniesieniem, powództwo takie sąd oddaliłby jako przedwczesne.

W razie śmierci poszkodowanej na skutek doznanej szkody, jeżeli osoba ta płaciła alimenty np. na rzecz swoich dzieci, osoby uprawnione do alimentów mogą domagać się ponadto od sprawcy szkody renty. Wysokość renty jest ustalana z uwzględnieniem:

  • potrzeb osoby poszkodowanej,
  • możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego poszkodowanego oraz
  • czasu, w jakim zmarły prawdopodobnie płaciłby alimenty.

Wysokość renty, która jest obliczana stosownie do potrzeb osoby uprawnionej oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego może być wyższa niż świadczenie alimentacyjne, które jest ustalane według usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawniającej do jego otrzymania oraz zarobkowych i majątkowych możliwości osoby zobowiązanej do płacenia renty, czyli sprawcy szkody.
Przepisy wskazują, że nie tylko dzieci, na rzecz których zmarły płacił alimenty mogą domagać się od sprawcy szkody wskazanej wyżej renty, mogą to także uczynić inne osoby bliskie zmarłemu, jeśli zmarły dobrowolnie i stale dostarczał tym osobom środków utrzymania, a wymagają tego zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.).

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.).